Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

 Neducion beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ - vrijgevestigden


I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Petra Piree
BIG-registraties: 69061284025
Basisopleiding: KUB Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94003471
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Neducion
E-mailadres: hans.piree@neducion.nl
KvK nummer: 14123341
Website: www.neducion.nl
AGB-code praktijk: 94002991
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Wij bieden oplossingsgerichte en laagdrempelige trajecten voor kind en jeugdige met lichte en middelzware problematieken.
Wat we doen:
- Diagnostiek / onderzoek
- Behandeling / begeleiding
- Schoolbegeleiding-
- Cognitieve gedragstherapie
- EMDR
- Speciale klassen voor hoogbegaafden met bijkomende ggz-problematiek
- Zorggroep bij tijdelijke schooluitval
Aandachtsgebieden:
sociaal-emotionele problemen, traumatische ervaringen, angsten, AD(H)D, autisme, gedragsproblemen, hoogbegaafdheid, leerproblemen
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: Petra Piree
BIG-registratienummer: 69061284025
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en) Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: logopedisten
fysiotherapeuten
thuisbegeleiding PGZ
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Lia Luttels van Pluzz, praktijk voor fysiotherapie, www.fysiopluzz.nl
Astrid van Seccelen, Levensatelier, www.hetlevensatelier.nl
Myrthe Uebelgonne, Vida Weert, Kinder- en Jeugdpsycholoog
Lenka Brood, BMC Oke, neurofeedback, psycholoog
Hans Konings, bigregistratienr. 89060894525
drs. M.P. Ruiter kinder- en jeugdpsychiater, kinder- en jeugdpsychiatrie Venray
Kinderartsen ziekenhuis weert, dr. Kapteijns
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
medische vraagstukken, medicatie, vermoeden of aanwezigheid van taalproblematiek en motorische problematiek, specifieke behandelvraagstukken.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Wij voorzien niet in crisisopvang of crisisdienst. Voor crisis bij cliënten die in onze praktijk komen buiten de normale werktijden verwijzen wij naar GGZ crisisdienst, huisartsenpost en het algemene nummer van de gemeente jeugdzorg.
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: Wij geen crisisopvang bieden en verwijzen naar de juiste instanties
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: https://www.neducion.nl/kosten.html
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.neducion.nl/beroepscode.html
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
P3NL, www.p3nl.nl
Link naar website:
https://www.neducion.nl/klachtenformulier.html
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Stichting geschillencommisies voor consumentenzaken
www.degeschillencommissiezorg.nl/zorgaanbieders/branches/branches-overzicht/p3nl/
Link naar website:
https://www.neducion.nl/klachtenformulier.html
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Hans Konings, GZ-psycholoog, Experienta Docet
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.neducion.nl/index.html
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
1. cliënten kunnen zich op de volgende manier aanmelden bij onze praktijk:
- telefonisch
- mail
- internet, www.neducion.nl/contactformulier
2. op basis van de aanmelding nemen wij contact op met de cliënt waarbij de probleemvraag in kaart
wordt gebracht en de werkwijze van de praktijk wordt uitgelegd
3. Op basis hiervan versturen wij een aanmeldingsformulier en algemene informatie folder
4. gz-psycholoog doet intake
Intake:
probleem inventarisatie met ouders en jeugdige, waarbij jeugdige centraal staat
informatie verstrekking vanuit eerder onderzoek en/of behandeling
uitleg van werkwijze van de praktijk verstrekken van plan van aanpak en tot een akkoord hier in komen maken van afspraken
formaliteiten: verwijzing
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Drs. Petra Piree
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz:
Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Indien nodig wordt het eerder genoemde netwerk geconsulteerd
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Drs. Petra Piree
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: drs. Petra Piree
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz:
Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
VOORAF:
-Het plan bespreken met ouders van een patiënt en/of patiënt zelf in een gesprek
-Het verstrekken van een behandelplan
TIJDENS BEHANDELING:
-Evaluatie op een gepast moment (4-8 weken) met ouders en/of jeugdige dan wel met patiënt
-Aanpassen behandelplan
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
-Voortgangsbespreking behandelplan zoals bij 14e beschreven
-Evaluatie met betrokken partijen middels klein overleg of RTO
-Meting van voorafgestelde competentie doelen waaraan gewerkt wordt middels voor en na meting met thermometers
-vragenlijsten bij voor- en nametingen en evt. tussenmetingen
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Afhankelijk van de problematiek en het verloop/ontwikkeling:4-8 weken
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
-Middels een persoonlijk eindgesprek, waarin dit besproken wordt
-Tijdens evaluatiegesprekken komt ook de tevredenheid aan bod.
-reviews op zorgkaart Nederland
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Petra Piree
Plaats: Panningen
Datum: 22-03-2018