Neducion
Centrum voor psychologische zorg voor kind en jeugdige

1.           Inleiding 

Neducion hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Policy is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Het verwerken van uw gegevens gebeurt, omdat wij uw gegevens nodig hebben om de juiste zorg te kunnen leveren. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij houden ons in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens die vermeld staan op onze website dan wel in de kop van dit document.

2.           Verwerking van persoonsgegevens cliënten

Neducion verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Primair ter uitvoering en ondersteuning van de zorgverlening;
 •  Secundair gebruikt voor de volgende doeleinden:

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De noodzaak om te kunnen voldoen aan uw zorgvraag

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal Neducion de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Telefoonnummer vast/mobiel;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Huisarts;
 • BSN.

Op het aanmeldingsformulier worden verder de volgende gegevens aan u gevraagd ten behoeve van beeldvorming met betrekking tot de zorgvraag

 • Gezinssamenstelling;
 • Beroep ouders;
 • Schoolgegevens (naam, adres, telefoon, groep, contactpersoon);
 • Zorgvraag;
 • Onderzoeksverleden met betrekking tot zorgvraag.

Deze laatste gegevens worden door ons niet opgeslagen, maar zijn enkel beschikbaar op het aanmeldingsformulier, dat in het cliëntendossier bewaard word.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening, dan wel op grond van de wet vereist is. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn 15 jaren (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen).

3.           Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Neducion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal Neducion de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Telefoonnummer vast/mobiel;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat u met ons een overeenkomst heeft voor het uitvoeren van werkzaamheden.

4.           Uw rechten als betrokkene

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of persoonsgegevens van u worden verwerkt;
 • Het recht op inzage en afschrift van de gegevens die worden verwerkt (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad); Tijdens consulten worden ook aantekeningen gemaakt in werkdossiers. U heeft geen recht op inzage in deze werkdossiers omdat deze informatie zou kunnen leiden tot foutieve interpretatie en daarmee een risico vormt voor een succesvol traject.
 • Het recht op om te vragen om correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens;
 • Het recht op het blokkeren van verstrekking van uw gegevens aan derden;
 • Het recht om vernietiging van uw medisch dossier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden indien het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven;
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • Het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten kunt u daarover met ons contact opnemen.

5.           Verstrekking aan derden

Alle medewerkers die namens Neducion in aanraking komen met uw persoonsgegevens hebben de verplichting hier vertrouwelijk mee om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van de AVG en andere wettelijke voorschriften kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

6.           Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

7.           Bewaartermijn

Neducion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

8.           Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Neducion van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9.           Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

10. Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens:

Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Tel: 0900-2001201

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl